Regulamin szkolenia z zakresu medycyny ortopedycznej i terapii manualnej

Celem firmy Fizjoklinika S.C. jest organizacja cyklu szkoleń w zakresie Medycyny Ortopedycznej i Terapii Manualnej według International Accademy of Orthopedi Medicine (IAOM)

W celu utrzymania najwyższego europejskiego poziomu kształcenia firma Fizjoklinika S.C. współpracuje z IAOM w zakresie prowadzenia wyżej wymienionych szkoleń.

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin kształcenia, zwany w treści regulaminem, określa:

 • Zasady rekrutacji na szkolenie z zakresu medycyny ortopedycznej i terapii manualnej;
 • Zasady oraz tryb odbywania kształcenia z zakresu medycyny ortopedycznej i terapii manualnej;
 • Zasady przeprowadzania i zdawania egzaminów kończących szkolenie z zakresu medycyny ortopedycznej i terapii manualnej;
 • Warunki finansowe;
 • Prawa i obowiązki Kursanta biorącego udział w szkoleniu z zakresu medycyny ortopedycznej i terapii manualnej
 • Zasady rezygnacji ze szkolenia.

§ 2

1. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:

 • Organizator – firma Fizjoklinika S.C. reprezentowana przez Macieja Brożyńskiego i Arkadiusza Sosnowskiego, z siedzibą przy ulicy Nowogrodzkiej 62c w Warszawie, NIP: 7010324162;
 • Kursant – osoba przyjęta na szkolenie z zakresu medycyny ortopedycznej i terapii manualnej;
 • Kandydat – osoba ubiegająca się o rozpoczęcie kształcenia z zakresu medycyny ortopedycznej i terapii manualnej;
 •  Szkolenie – prowadzone przez firmę Fizjoszkolenia S.C. szkolenie z zakresu medycyny ortopedycznej i terapii manualnej.
 • Umowa – regulamin szkolenia podpisany przez Kursanta.

Zasady rekrutacji

§ 3

1. Warunki zakwalifikowania się na szkolenie z zakresu medycyny ortopedycznej i terapii manualnej są następujące:

 • W szkoleniu może uczestniczyć: lekarz medycyny oraz licencjat lub magister fizjoterapii. Dopuszcza się warunkowo uczestnictwo studentów ostatnich roczników kierunku fizjoterapii. W celu weryfikacji kwalifikacji zawodowych lub etapu aktualnej edukacji z dziedziny fizjoterapii lub medycyny Kandydat zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi aktualnego skanu dyplomu ukończenia studiów kierunkowych z zakresu fizjoterapii lub medycyny lub warunkowo stron z indeksu z danymi osobowymi i potwierdzeniem ukończenia przedostatniego roku studiów odpowiadających kierunków na adres fizjoszkolenia@gmail.com
 • Kolejność realizacji poszczególnych modułów szkolenia jest dowolna.
 • Zakwalifikowanie na szkolenie następuje po rejestracji oraz opłaceniu wybranego szkolenia przez stronę Organizatora (www.fizjoszkolenia.pl).
 • Istnieje możliwość wcześniejszej rejestracji na kolejne moduły w celu zapewnienia sobie ciągłości szkoleniowej. W przypadku wyczerpania miejsc na moduł z danej edycji szkolenia, kursant może zarejestrować się na odpowiedni moduł kolejnej edycji.

Zasady oraz tryb odbywania szkolenia

§ 4

 1. 1Szkolenie prowadzone jest w formie niestacjonarnej (zaocznej).
 2. Szkolenie składa się z ośmiu pięciodniowych i dwóch czterodniowych modułów: 3 dotyczą kończyny dolnej, 3 – kończyny górnej i 4 – kręgosłupa.
 3. Kursant po zakończeniu szkolenia otrzymuje od Organizatora zaświadczenie o uczestnictwie w danym module szkolenia z indywidualnym numerem certyfikatu oraz liczbą godzin uczestnictwa uzupełnioną na podstawie listy obecności wypełnianej w trakcie szkolenia.
 4. Po uczestnictwie we wszystkich 10-ciu (dziesięciu) modułach szkolenia Medycyny Ortopedycznej i Terapii Manualnej prowadzonego przez IAOM, Kursant może wziąć udział w egzaminie końcowym, którego zdanie z wynikiem pozytywnym jest zaświadczone dodatkowym certyfikatem ukończenia całego cyklu szkolenia.
 5. Ramową organizację szkolenia, w tym terminy poszczególnych modułów wraz z tematyką, rozkład zajęć w trakcie poszczególnych sesji szkoleniowych ustala Organizator szkolenia.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji każdej sesji szkoleniowej podawane są zawarte i uzupełniane przez Organizatora (według bieżących potrzeb) na stronie Organizatora.
 7. Dodatkowe informacje przekazywane są przez Organizatora w formie komunikacji mailowej.

Zasady przeprowadzania i zdawania egzaminów

§ 5

1. Weryfikacja wykształcenia z dziedziny Medycyny Ortopedycznej i Terapii Manualnej następuje poprzez uczestnictwo w egzaminie. Składa się on z części teoretycznej i części praktycznej.

2. Egzamin jest nieobowiązkowy dla Kursantów.

3. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uczestnictwo we wszystkich 10-ciu (dziesięciu) modułach szkolenia z dziedziny Medycyny Ortopedycznej i Terapii Manualnej prowadzonego przez IAOM, wpłacenie opłaty egzaminacyjnej oraz absencja w trakcie zajęć nie większa niż 3 dni z 48 dni kursu czyli 25,5 godziny dydaktycznej. Większa liczba nieobecności musi zostać uzupełniona przez Kursanta w formie uczestniczenia w opuszczonych zajęciach z kolejną edycją kursu na warunkach określonych przez Organizatora w §5 punkcie 4.

4. Organizator umożliwia uzupełnienie części zajęć, na których Kursant był nieobecny do wymiaru umożliwiającego zdawanie egzaminu. Jeśli liczba osób odrabiających nieobecność na danym module przekracza 3 osoby Organizator może odmówić Kursantowi uzupełnienia w danej edycji. W takiej sytuacji Kursant będzie miał możliwość podjąć kolejną próbę z następnym cyklem szkoleń.

5. Opłata egzaminacyjna ustalana jest przez Organizatora, który przesyła osobom spełniającym warunki wzięcia udziały w egzaminie szczegóły z nią związane.

6. Egzamin zdawany jest przed komisją egzaminacyjną złożoną z: certyfikowanego starszego instruktora IAOM, organizatora oraz niezależnego członka komisji.

7. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie pisemnej.

8. Wyniki egzaminu teoretycznego sprawdzane są przez komisję egzaminacyjną bezpośrednio po zakończeniu egzaminu. O wynikach egzaminu pisemnego Kursant jest informowany po zakończeniu prac komisji egzaminacyjnej nad oceną wszystkich prac napisanych w danej edycji egzaminu.

10. Kursant ma prawo do wglądu do napisanego egzaminu po zakończeniu prac komisji egzaminacyjnej.

11. Po pozytywnej ocenie egzaminu teoretycznego, Kursant może zdawać egzamin praktyczny we wskazanym przez Organizatora terminie.

12. W trakcie egzaminu praktycznego Kursant otrzymuje zadania z dziedziny Medycyny Ortopedycznej i Terapii Manualnej do wykonania na żywym modelu, które przygotowuje i ocenia komisja egzaminacyjna.

13. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie teoretycznym i praktycznym jest traktowana jako dobrowolna rezygnacja z jednego z przysługujących i w/w terminów zdawania.

14. W przypadku otrzymania pozytywnej oceny z obu części egzaminu, absolwent otrzymuje certyfikat zaświadczający uzyskanie wykształcenia z dziedziny Medycyny Ortopedycznej i Terapii Manualnej.

Warunki finansowe oraz odstąpienie od umowy

§ 6

1. Kursant zapłaci Organizatorowi wynagrodzenie określone w materiałach informacyjnych dotyczących niniejszego szkolenia, na stronie internetowej www.fizjoszkolenia.pl .

2. Warunkiem dopuszczenia Kursanta do szkolenia jest rejestracja i uiszczenie wymaganej opłaty przez stronę fizjoszkolenia.pl

3. Ceny modułów zostały skalkulowane dla kursu euro nie przekraczającego 4.30 PLN (Wg tabeli NBP, kurs sprzedaży). Przy zmianie kursu euro powyżej 4.30 PLN Organizator zastrzega sobie prawo zmiany ceny w polskich złotych.

4. Rejestracja i wpłaty można dokonywać do ostatniego dnia przed szkoleniem do wyczerpania miejsc.

5. W przypadku niezebrania odpowiedniej liczby Kursantów Organizator ma prawo odwołać dany moduł. Informacja na temat przeniesienia i kolejności następnych modułów zostanie zawarta przez Organizatora na stronie fizjoszkolenia.pl. Organizator komunikując się z Kursantem ustali czy wpłacone pieniądze zostaną zwrócone czy zaliczone na poczet nadchodzącego modułu.

6. Jeżeli Kursant zrezygnuje z udziału w kursie w czasie 6 tygodni przed rozpoczęciem kursu organizator obowiązuje się do zwrotu dokonanej wpłaty na poczet danego modułu w 100%. W przypadku rezygnacji Kursanta z udziału w kursie w okresie między 6 a 4 tygodniem Organizator zobowiązuje się do zwrotu 50% wpłaconej na ten poczet kwoty. W przypadku wycofania się w terminie krótszym niż 4 tygodnie Organizator nie zwraca wpłaconych pieniędzy ze względu na koszty związane z organizacją szkolenia.

Prawa i obowiązki Kursanta

§ 7

1. Kursant ma prawo do:

 • Uczestniczenia w zajęciach realizowanych w ramach szkolenia.
 • Otrzymywania bezpłatnych materiałów dydaktycznych przygotowanych przez Organizatora w formie drukowanej.
 • Wyrażania opinii o prowadzonym szkoleniu i zgłaszaniu Organizatorowi wszelkich uwag, wątpliwości, pytań.
 • Kontaktu z Organizatorem drogą mailową, telefoniczną, bezpośrednio w trakcie trwania szkolenia.

2. Kursant zobowiązany jest do:

 • Uczestnictwa we wszystkich modułach szkoleniowych przewidzianych w programie szkolenia, ramach przewidzianych harmonogramem, a także dołożenia wszelkiej staranności dla nabywania i przyswajania wiedzy i umiejętności przekazywanych na szkoleniu oraz pozytywnego zaliczenia końcowej weryfikacji wiedzy i umiejętności.
 • Powiadamiania Organizatora o każdej nieobecności na zajęciach.
 • Powiadamiania o każdej zmianie swoich danych kontaktowych. W przypadku braku takiego zawiadomienia Organizatora, ryzyko skutków niedoręczenia zawiadomień oraz wszelkich informacji ponosi Kursant.
 • Prawa i obowiązki Kursanta wygasają z dniem ukończenia szkolenia lub skreślenia z listy Kursantów.

Reklamacje

§ 8

1. Ewentualne reklamacje i roszczenia będą rozpatrywane przez Organizatora indywidualnie po przesłaniu zgłoszenia droga elektroniczną na adres fizjoszkolenia@gmail.com . Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 21 dni od zgłoszenia o czym Kursant zostanie powiadomiony drogą mailową.

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość zmiany miejsca i czasu szkolenia.

2. W przypadku innych zdarzeń losowych Kursanci będą informowani przez Organizatora o zaistniałych zmianach przez stronę fizjoszkolenia.pl lub drogą mailową.

Menu