Profesjonalne szkolenia dla fizjoterapeutów, osteopatów i lekarzy

Profesjonalne terapia dla pacjentów - rehabilitacja i osteopatia

International Academy of Orthopedic Medicine – regulamin

Regulamin

REGULAMIN SZKOLENIA

Z ZAKRESU
MEDYCYNY ORTOPEDYCZNEJ
I
TERAPII MANUALNEJ

Celem firmy Fizjoklinika S.C. jest organizacja cyklu szkoleń w zakresie Medycyny Ortopedycznej i Terapii Manualnej według International Accademy of Orthopedi Medicine (IAOM)
W celu utrzymania najwyższego europejskiego poziomu kształcenia firma Fizjoklinika S.C. współpracuje z IAOM w zakresie prowadzenia wyżej wymienionych szkoleń.

1. Postanowienia ogólne

§ 1
 • 1. Regulamin kształcenia, zwany w treści regulaminem, określa:
  • a. Zasady rekrutacji na szkolenie z zakresu medycyny ortopedycznej i terapii manualnej;
  • b. Zasady oraz tryb odbywania kształcenia z zakresu medycyny ortopedycznej i terapii manualnej;
  • c. Zasady przeprowadzania i zdawania egzaminów kończących szkolenie z zakresu medycyny ortopedycznej i terapii manualnej;
  • d. Warunki finansowe;
  • e. Prawa i obowiązki Kursanta biorącego udział w szkoleniu z zakresu medycyny ortopedycznej i terapii manualnej
  • f. Zasady rezygnacji ze szkolenia.
§ 2
 • 1. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:
  • a. Organizator – firma Fizjoklinika S.C. reprezentowana przez Macieja Brożyńskiego i Arkadiusza Sosnowskiego;
  • b. Kursant – osoba przyjęta na szkolenie z zakresu medycyny ortopedycznej i terapii manualnej;
  • c. Kandydat – osoba ubiegająca się o rozpoczęcie kształcenia z zakresu medycyny ortopedycznej i terapii manualnej;
  • d. Szkolenie – prowadzone przez firmę Fizjoszkolenia S.C. szkolenie z zakresu medycyny ortopedycznej i terapii manualnej.
  • e. Umowa – regulamin szkolenia podpisany przez Kursanta.

2. Zasady rekrutacji

§ 3
 • 1. Warunki zakwalifikowania się na szkolenie z zakresu medycyny ortopedycznej i terapii manualnej są następujące:
  • a. W szkoleniu może uczestniczyć: lekarz medycyny oraz licencjat i magister fizjoterapii. Dopuszcza się warunkowo uczestnictwo studentów ostatnich roczników kierunku fizjoterapii. W celu weryfikacji kwalifikacji zawodowych lub etapu aktualnej edukacji z dziedziny fizjoterapii lub medycyny Kandydat zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie www.fizjoszkolenia.pl aktualnego skanu dyplomu ukończenia studiów kierunkowych z zakresu fizjoterapii lub medycyny lub warunkowo stron z indeksu z danymi osobowymi i potwierdzeniem ukończenia przedostatniego roku studiów odpowiadających kierunków.
  • b. Kolejność realizacji poszczególnych modułów szkolenia jest dowolna.
  • c. Zakwalifikowanie na szkolenie następuje po przesłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego ze strony Organizatora (www.fizjoszkolenia.pl) oraz wpłacenie zaliczki na konto i w terminie wskazanych przez Organizatora. Kwota zaliczki to ¼ wysokości pełnej opłaty za moduł, od którego Kandydat chce rozpocząć szkolenie.
  • d. Zakwalifikowanie na każdy kolejny moduł szkolenia następuje po wpłaceniu zaliczki na konto i w terminie wskazanych przez Organizatora. Kwota zaliczki to ¼ wysokości pełnej opłaty za moduł, w którym Kursant chce uczestniczyć.
  • e. W przypadku zbyt dużej liczby Kandydatów na dany moduł szkolenia, decyduje kolejność wpłat zaliczki na konto wskazane przez Organizatora.
  • f. Kandydaci oraz Kursanci otrzymują od Organizatora wskazówki dotyczące wnoszenia opłat, możliwości zakwaterowania, godziny spotkania oraz inne niezbędne informacje najpóźniej na 15 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
  • g. Kandydaci szkolenie oraz Kursanci na poszczególne moduły są przyjmowani do wyczerpania limitu miejsc.

3. Zasady oraz tryb odbywania szkolenia

§ 4
 • 1. Szkolenie prowadzone jest w formie niestacjonarnej (zaocznej).
 • 2. Szkolenie składa się z ośmiu pięciodniowych i dwóch czterodniowych modułów:
 • 3 dotyczą kończyny dolnej, 3 – kończyny górnej i 4 – kręgosłupa.
 • 3. Kursant po zakończeniu szkolenia otrzymuje od Organizatora zaświadczenie o uczestnictwie w danym module szkolenia.
 • 4. Po uczestnictwie we wszystkich 10-ciu (dziesięciu) modułach szkolenia Medycyny Ortopedycznej i Terapii Manualnej prowadzonego przez IAOM, Kursant może wziąć udział w egzaminie końcowym.
 • 5. Ramową organizację szkolenia, w tym terminy poszczególnych modułów wraz z
 • tematyką, rozkład zajęć w trakcie poszczególnych sesji szkoleniowych ustala
 • Organizator szkolenia.
 • 6. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji każdej sesji szkoleniowej podawane są
 • do wiadomości Kursantów droga mailową najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem
 • każdej sesji szkoleniowej.

4. Zasady przeprowadzania i zdawania egzaminów

§ 5
 • 1. Weryfikacja wykształcenia z dziedziny Medycyny Ortopedycznej i Terapii Manualnej następuje poprzez uczestnictwo w egzaminie. Składa się on z części teoretycznej i części praktycznej.
 • 2. Egzamin jest nieobowiązkowy dla Kursantów.
 • 3. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uczestnictwo we wszystkich 10-ciu (dziesięciu) modułach szkolenia z dziedziny Medycyny Ortopedycznej i Terapii Manualnej prowadzonego przez IAOM oraz wpłacenie opłaty egzaminacyjnej oraz absencja w trakcie zajęć nie większa niż 3 dni z 48 dni kursu czyli 25,5 godziny dydaktycznej. Większa liczba nieobecności musi zostać uzupełniona przez Kursanta w formie uczestniczenia w opuszczonych zajęciach z kolejną edycją kursu na warunkach określonych przez Organizatora w §5 punkcie 4.
 • 6. Opłata egzaminacyjna ustalana jest przez Organizatora, który przesyła osobom spełniającym warunki wzięcia udziały w egzaminie szczegóły z nią związane.
 • 7. Egzamin zdawany jest przed komisją egzaminacyjną złożoną z: lekarza specjalisty z dziedziny reahabilitacji lub ortopedii, certyfikowanego starszego instruktora IAOM, trzeciego członka komisji.
 • 8. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie pisemnej.
 • 9. Wyniki egzaminu teoretycznego sprawdzane są przez komisję egzaminacyjną bezpośrednio po zakończeniu egzaminu. O wynikach egzaminu pisemnego Kursant jest informowany po zakończeniu prac komisji egzaminacyjnej nad oceną wszystkich prac napisanych w danej edycji egzaminu.
 • 10. Kursant ma prawo do wglądu do napisanego egzaminu po zakończeniu prac komisji egzaminacyjnej.
 • 11. Po pozytywnej ocenie egzaminu teoretycznego, Kursant może zdawać egzamin praktyczny we wskazanym przez Organizatora terminie.
 • 12. W trakcie egzaminu praktycznego Kursant otrzymuje zadania z dziedziny Medycyny Ortopedycznej i Terapii Manualnej do wykonania na żywym modelu, które przygotowuje i ocenia komisja egzaminacyjna.
 • 13. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie teoretycznym i praktycznym jest traktowana jako dobrowolna rezygnacja z jednego z przysługujących i w/w terminów zdawania.
 • 14. W przypadku otrzymania pozytywnej oceny z obu części egzaminu, absolwent otrzymuje certyfikat zaświadczający uzyskanie wykształcenia z dziedziny Medycyny Ortopedycznej i Terapii Manualnej.

5. Warunki finansowe

§ 6
 • 1. Kursant zapłaci Organizatorowi wynagrodzenie określone w materiałach
 • informacyjnych dotyczących niniejszego szkolenia, na stronie internetowej www.fizjoszkolenia.pl .
 • 2. Warunkiem dopuszczenia Kursanta do szkolenia jest uiszczenie wymaganej opłaty za dany moduł szkolenia zgodnie ze wskazaniami Organizatora przekazanymi Kursantowi drogą mailową.
 • 3. Brak wpłaty odpowiednich kwot w wyznaczonych przez Organizatora terminach pociągnie za sobą obciążenie Kursanta odsetkami karnymi w wysokości 0,05 % od kwoty zaległości za każdy dzień zwłoki.
 • 4. W przypadku nieuiszczenia opłaty w wymaganym terminie i po dwukrotnym
 • otrzymaniu wezwania do zapłaty drogą mailową, Kursant może zostać skreślony z listy kursantów bez możliwości zwrotu wcześniej uiszczonych należności z jednoczesnym obowiązkiem uregulowania pozostałej należności.
 • 5. Ceny zostały skalkulowane dla kursu euro nie przekraczającego 4.30 PLN (Wg tabeli
 • NBP, kurs sprzedaży). Przy zmianie kursu euro powyżej 4.30 PLN organizator
 • zastrzega sobie prawo zmiany ceny w złotych o te różnicę.
 • 6. Wpłata pełnej kwoty za dany moduł dokonanej przez Kursanta odbywa się na najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem danego modułu. Dodatkowe informacje dotyczącej wpłat Organizator przekazuje kursantom drogą mailową, zgodnie z uzyskanymi danymi w procesie rejestracji.
 • 7. Jeżeli Kursant zrezygnuje z udziału w kursie w czasie 6 tygodni przed rozpoczęciem
 • kursu organizator obowiązuje się do zwrotu dokonanej wpłaty na poczet danego modułu w 100%. W przypadku rezygnacji Kursanta z udziału w kursie w okresie między 6 a 4 tygodniem Organizator zobowiązuje się do zwrotu 50% wpłaconej na ten poczet kwoty. W przypadku wycofania się w terminie krótszym niż 4 tygodnie
 • organizator nie zwraca wpłaconych pieniędzy.

6. Prawa i obowiązki Kursanta

§ 7
 • 1. Kursant ma prawo do:
  • a. Uczestniczenia w zajęciach realizowanych w ramach szkolenia.
  • b. Otrzymywania bezpłatnych materiałów dydaktycznych przygotowanych przez Organizatora w formie drukowanej.
  • c. Wyrażania opinii o prowadzonym szkoleniu i zgłaszaniu Organizatorowi wszelkich uwag, wątpliwości, pytań.
  • d. Kontaktu z Organizatorem drogą mailową, telefoniczną, bezpośrednio w trakcie trwania szkolenia.
§ 8
 • 1. Kursant zobowiązany jest do:
  • a. Uczestnictwa we wszystkich modułach szkoleniowych przewidzianych w programie szkolenia, ramach przewidzianych harmonogramem, a także dołożenia wszelkiej staranności dla nabywania i przyswajania wiedzy i umiejętności przekazywanych na szkoleniu oraz pozytywnego zaliczenia końcowej weryfikacji wiedzy i umiejętności.
  • b. Powiadamiania Organizatora o każdej nieobecności na zajęciach.
  • c. Powiadamiania o każdej zmianie swoich danych kontaktowych. W przypadku braku takiego zawiadomienia Organizatora, ryzyko skutków niedoręczenia zawiadomień oraz wszelkich informacji ponosi Kursant.
  • d. Prawa i obowiązki Kursanta wygasają z dniem ukończenia szkolenia lub skreślenia z listy Kursantów.

7. Zasady rezygnacji ze szkolenia.

§ 9
 • 1. Warunki finansowe rezygnacji z uczestnictwa w danym module szkolenia opisane zostały w §6 pkt.7.

8. Postanowienia końcowe

 • 1. Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość zmiany miejsca i czasu szkolenia.
 • 2. W przypadku innych zdarzeń losowych Kursanci będą informowani przez Orgaina bieżąco o zaistniałych zmianach.

Kontakt

Koordynator szkoleń

Katarzyna Dadas, Jagoda Dziekańska

tel. 533 606 606

email: fizjoszkolenia@gmail.com

Centrum Szkoleniowe

CENTRUM SPORTÓW UMYSŁOWYCH

ul. Polinezyjska 10

Warszawa-Ursynów

Google Maps

Dane do wpłat

Alior Bank 61 2490 0005 0000 4510 8982 4253

Fizjoklinika s.c.

ul. Nowogrodzka 62c

02-002 Warszawa

Wyślij potwierdzenie wpłaty

Fizjoklinika

Ul. Nowogrodzka 62c

02-002 Warszawa

tel. 533 606 606

fizjoklinika.com