Profesjonalne szkolenia dla fizjoterapeutów, osteopatów i lekarzy

Profesjonalne terapia dla pacjentów - rehabilitacja i osteopatia

International Academy of Orthopedic Medicine – program

Program

System stworzony przez International Academy of Orthopedic Medicine (IAOM) jest kompletnym systemem terapii manualnej, poszerzonym
o techniki diagnostyczne i terapeutyczne zaczerpnięte z metod stosowanych obecnie w praktyce klinicznej.

Kadrę szkoleniową stanowią międzynarodowi instruktorzy i asystenci IAOM.

Pełne szkolenie składa się z 10 modułów: 3 dotyczą kończyny dolnej, 3 – kończyny górnej i 4 – kręgosłupa.

Realizacja materiału jednego modułu jest rozłożona na cztery lub pięć dni i obejmuje części teoretyczną oraz praktyczną. Wszyscy kursanci otrzymują skrypt szkoleniowy przetłumaczony na język polski.

Po ukończeniu wszystkich modułów kursanci mogą przystąpić do oficjalnego egzaminu końcowego w celu uzyskania międzynarodowego dyplomu IAOM.

Każdy moduł obejmuje szczegółowe omówienie wybranych zagadnień. Są to:

 • Szczegółowa anatomia opisowa
 • Opis funkcji stawu i danej okolicy
 • Anatomia palpacyjna
 • Biomechanika
 • Semiologia z uwzględnieniem zagadnień klinicznych dotyczących badanej okolicy
 • Badanie – podmiotowe, przedmiotowe
 • Różnicowanie jednostek chorobowych i ich charakterystyka
 • Testy kliniczne
 • Terapia celowana (manualna i czynnościowa) danych patologii; mobilizacje, manipulacje, techniki tkanek miękkich, trening, inne sposoby terapii
 • Autoterapia dla pacjenta
 • Zagadnienia dodatkowe mające na celu zapoznanie kursantów z innymi sposobami postępowania, np. ostrzyknięciami i nakłuciami, terapią fizykalną, terapią behawioralną i in.

Część poświęcona anatomii jest fundamentalnym elementem systemu nauczania IAOM, bowiem brak szczegółowej znajomości struktur ciała ludzkiego i ich wzajemnych zależności wyklucza podjęcie skutecznych działań diagnostycznych i terapeutycznych. Wiedzę z zakresu anatomii opisowej uzupełnia szczegółowa anatomia palpacyjna, umożliwiająca odnajdowanie i różnicowanie struktur tkankowych. Ta część szkolenia stanowi bazę dla kolejnych omawianych w programie zagadnień.

Biomechanika, artrokinematyka, osteokinematyka – w ramach prezentacji tych dziedzin omawiane są szczegóły ruchu stawowego i kostnego, pojedynczych stawów, jak i łańcuchów kinematycznych; rozważane są także zagadnienia biomechaniczne zdrowych i chorych tkanek. Wiedza z tego zakresu znajduje bezpośrednie przełożenie na techniki stosowane w terapii proponowanej przez system IAOM.

Części diagnostyka i symptomatologia służą przedstawieniu najczęściej spotykanych jednostek chorobowych i schorzeń typowych dla danych okolic ciała oraz sposobów ich różnicowania, wraz z charakterystyką przebiegu dolegliwości. Wiedza ta umożliwia określenie programu i częstotliwości terapii. Szczególną uwagę poświęca się przy tym patogenezie schorzeń, co ułatwia zrozumienie istoty patologii i kierunku podejmowanych działań terapeutycznych.

System diagnostyczny medycyny ortopedycznej jest przystępny i łatwy do opanowania, a ponadto umożliwia wskazanie schorzeń, których leczenie wybiega poza zakres kompetencji terapeuty manualnego.

Propozycje terapii obejmują techniki manualne oraz elementy funkcjonalne. W zakres tych pierwszych wchodzą mobilizacje, mobilizacje wspomagane przez pacjenta (manualna reedukacja kinematyczna) oraz manipulacje. Często podkreślą się rolę sensomotoryki, odpowiedniej pracy mięśniowej (wzorca ruchowego) i stabilizacji głębokiej. Istotnym elementem leczenia są techniki tkanek miękkich oraz elementy terapii zaczerpnięte z innych metod, np. neuromobilizacje czy łańcuchy mięśniowe.

Zajęcia mają na celu zaznajomienie kursantów z obecnie obowiązującymi procedurami ortopedycznymi w trakcie leczenia. Ich istotą jest udzielenie odpowiedzi na pytania kiedy i dlaczego stosujemy dane techniki.

Szczegółowy plan szkolenia.

Moduł I – kompleks barkowy, 5 dni.

 • Co to jest medycyna ortopedyczna? Wstęp do medycyny ortopedycznej.
 • Wzorzec torebkowy, opór końcowy, ból rzutowany – omówienie i pokaz.
 • Zasady terapii manualnej i specyficznego leczenia stawów.
 • Staw ramienno – łopatkowy, łopatkowo-obojczykowy (orientacja, biomechanika, anatomia topograficzna, ćwiczenia z anatomii palpacyjnej).
 • Torebka stawu ramienno – łopatkowego, kwadranty torebkowe, funkcje.
 • Relacja torebka stawu – stożek rotatorów, omówienie budowy i funkcji stożka rotatorów.
 • Biomechanika ruchów czynnych. Osteoartrokinematyka, artrokinematyka.
 • Rytm ramienno – łopatkowy.
 • Badanie kliniczne, przegląd badań naukowych dotyczących badania i terapii barku.
 • Kliniczna rzetelność testów klinicznych.
 • Badanie kliniczne – interpretacja.
 • Wzorzec torebkowy stawu ramienno – łopatkowego, inne zaburzenia wzorca torebkowego i ich implikacje kliniczne.
 • Idiopatyczne zapalenie barku.
 • Omówienie struktur kurczliwych stawu ramiennego i ich zaburzeń, terapia kierunkowa.
 • Ból, przegląd. Dzisiejsza wiedza praktyczna i teoretyczna.
 • Terapia specyficzna stawu.
 • Omówienie zagadnień związanych z technikami manualnymi (trakcja, ślizg, kompresja, roll-slide, rockink glide). Zasady wykonania wybranych technik.
 • Planowanie i struktura terapii (techniki przeciw bólowe, mobilizacje, manipulacje, manualna reedukacja kinematyczna, ćwiczenia domowe i stabilizujące, neuromobilizacje i inne).
 • Celowana terapia stawu (omówienie problemów klinicznych w danych zakresach ruchu, zastosowanie technik mobilizacyjnych, diagnozy różnicowe, pokaz, ćwiczenia praktyczne).
 • Zespół ciasnoty wewnętrznej i zewnętrznej (warunki anatomiczne, funkcje, patologie, klasyfikacje, badanie , terapia).
 • Zapalenie kaletki podbarkowej (procedury badania i terapii).
 • Niestabilność łopatkowo – piersiowa. Zaburzenie rytmu ramienno -łopatkowego..
 • Masaż poprzeczny – omówienie, pokaz.
 • Ćwiczenia kolagenowe- omówienie, pokaz.
 • Patologie obrąbka, badanie, testy, terapia.
 • Bark w odniesieniu do odcinka szyjnego kręgosłupa i kończyny górnej.
 • Wiotkość, niestabilność, ciasnota. Przykłady kliniczne. Pokaz i ćwiczenia praktyczne
 • Stabilność statyczna i dynamiczna.
 • Niestabilność – etiologia, podział, badanie.
 • Postępowanie w przypadku niestabilności i wiotkości, terapia.
 • Omówienie treningu kolagenowego, ekscentrycznego, koncentrycznego, izometrycznego. Inne rodzaje treningów.
 • Stabilizatory łopatki. Omówienie, zasadność danych terapii w wybranych przypadkach klinicznych.
 • Kompleks barkowy – stabilizacja, programy treningowe, trening sportowy.
 • Autoterapia dla pacjentów w zakresie mobilizacji i ćwiczeń. Omówienie zasad autoterapii.
 • Ogólne ćwiczenia rehabilitacyjne barku.
 • Prezentacja – 344 slajdy.

Moduł II – kompleks barkowy/łokieć, 5 dni.

 • Biomechanika obojczyka i jego stawów.
 • Staw barkowo-obojczykowy. Wstęp.
 • Staw barkowo-obojczykowy. Elementy kostne, elementy więzadłowe, mięśnie, biomechanika.
 • Patologie stawu barkowo-obojczykowego. Omówienie uszkodzeń traumatycznych i degeneracyjnych.
 • Badanie stawu barkowo-obojczykowego. Testy prowokacyjne. Badanie w odniesieniu do odcinka szyjnego kręgosłupa. Specyficzne testy stawowe.
 • Terapia. Techniki mobilizacyjne i alternatywne.
 • Staw mostkowo-obojczykowy. Elementy kostne, elementy więzadłowe, mięśnie, biomechanika.
 • Staw mostkowo-obojczykowy. Specyficzne testy stawowe. Specyficzne mobilizacje stawowe.
 • Łokieć
 • Łokieć w łańcuchu osteokinematycznym kończyny górnej. Patologie łokcia w codziennej praktyce.
 • Artropatie, powikłania pourazowe, ciała wolne, hipermobilność, niestabilność.
 • Łokieć tenisisty, neuropatia kompresyjna nerwu promieniowego, łokciowego i pośrodkowego, artropatia ramienno-promieniowa, łokieć golfisty, zaburzenia ze strony kaletek, mięśni i więzadeł.
 • Budowa stawów kompleksu łokciowego, zmienność strukturalna, zwarcie budowy; pokaz, elementy kostne i tkankowe, anatomia, biomechanika, anatomia palpacyjna.
 • Badanie stawu łokciowego. Semiologia. Interpretacja badania.
 • Pozycje spoczynkowe i zaryglowane dla kompleksu łokciowego.
 • Specyficzne testy stawowe, ćwiczenia.
 • Techniki mobilizujące stawy kompleksu łokciowego. Omówienie danych zaburzeń, ćwiczenia praktyczne.
 • Terapia tkanek miękkich, zastosowanie.
 • Diagnoza różnicowa bocznego, przyśrodkowego, przedniego i tylnego bólu łokcia. Analiza czynników wywołujących ból.
 • Testy oporowe, testy neurodynamiczne. Pokaz, omówienie.
 • Programy terapii dla łokcia tenisisty, golfisty i innych tendopatii.
 • Klinika stawu ramienno-promieniowego. Praktyka.
 • Testy i omówienie hipermobilności.
 • Autoterapia dla pacjentów z problemami kompleksu łokciowego.
 • Klinika stawu ramienno-łokciowego.
 • Ciasnota górno-przyśrodkowa. Klinika. Neuromobilizacje a kompleks łokciowy.
 • Prezentacja – 279 slajdów.

Moduł III – nadgarstek i ręka, 5 dni.

 • Przedramię: połączenie promieniowo-łokciowe, błona międzykostna, funkcja, kinematyka.
 • Staw promieniowo-łokciowy dalszy; budowa, kinematyka. Kompleks chrząstki trójkątnej; budowa, funkcja, zaburzenia. Krążek stawowy.
 • Pronacja i supinacja; kontrola kinematyczna, zaburzenia.
 • Kompleks promieniowo-łokciowy. Zaburzenia związane z urazami.
 • Mięśnie, omówienie i pokaz funkcji.
 • Nadgarstek, struktury kostne, rzędy, kolumny, budowa, biomechanika. Elementy więzadłowe. Tkanki miękkie. Elementy neurologiczne. Kanał Guyona. Kinematyka nadgarstka, osteokinematyka 3D, oś śródnadgarstkowa, ruch śródnadgarstkowy (prezentacje RTG). Model kinematyczny nadgarstka.
 • Anatomia topograficzna dłoni, ćwiczenia.
 • Badanie podmiotowe i przedmiotowe. Nazewnictwo ruchomości. Interpretacja badania. Klasyfikacje chorób i zaburzeń w obrębie nadgarstka. Specyfika stawowa.
 • Leczenie: Mobilizacje pronacji i supinacji, mobilizacje i globalne i analityczne dla stawów nadgarstka. Mobilizacje dotyczące kolumn i rzędów nadgarstka. Omówienie technik stosowanych w mobilizacji nadgarstka. Manipulacje. Ćwiczenia domowe.
 • Terapia śródręcza, palców i kciuka.
 • Techniki tkanek miękkich stosowane w terapii.
 • Programy terapeutyczne stosowane w różnych jednostkach chorobowych: Choroba De Quervaina, zapalenie kalet i pochewek ścięgnistych, zaburzenia za strony więzadeł, tendopatie, kompleks chrząstki trójkątnej, zaburzenia krążka, zaburzenia mięśniowe, niestabilności, zmiany zwyrodnieniowe i inne.
 • Stabilizacja nadgarstka, patobiomechanika, stabilność dynamiczna i statyczna; omówienie, badanie i terapia. Programy rehabilitacyjne.
 • Plastrowanie nadgarstka pod kątem różnych zaburzeń. Stabilizatory nadgarstka, zastosowanie praktyczne.
 • Badanie i programy rehabilitacyjne po operacjach i urazach nadgarstka.
 • Zespół cieśni nadgarstka, budowa kanału, anatomia, biomechanika, etiologia, patofizjologia i patobiomechanika. Mobilność nerwu pośrodkowego. Badanie i propozycje terapii. Chirurgia.
 • Neuromobilizacje i ich zastosowanie w terapii nadgarstka.
 • Prezentacja – 324 slajdy.

Moduł IV – stopa, 5 dni.

 • Wprowadzenie, nazewnictwo pozycji, stawów, ruchów. Mechanizm ruchów w stopie. Artrokinematyka.
 • Staw piszczelowo-strzałkowy bliższy i dalszy. Błona międzykostna. Przedziały podudzia. Więzozrosty. Biomechanika, patobiomechanika.
 • Omówienie kompleksów stawowych stopy, elementy kostne, aparat więzadłowy, tkanki miękkie, elementy nerwowe i naczyniowe. Biomechanika i patobiomechanika. Niestabilnośći. Nowe koncepcje biomechaniczne stopy-omówienie.
 • Anatomia palpacyjna, ćwiczenia.
 • Biomechanika i patobiomechanika chodu.
 • Badanie przedmiotowe i podmiotowe. Interpretacja badania. „Mapy” bólowe stopy.
 • Terapia: Manipulacja ciała wolnego, mobilizacje i manipulacje stawu skokowo-goleniowego, stawu skokowego dolnego. Mobilizacje dla poszczególnych ruchów i stawów stopy. Automobilizacje dla Pacjenta.
 • Terapia innych elementów stopy; śródstopie, palce.
 • Urazy stopy. Część ortopedyczna, badanie, propozycje terapii.
 • Terapia stopy w stanach ostrych, omówienie etapów gojenia się kanek i ich implikacji do terapii.
 • Plastrowanie stopy, stabilizatory. Zastosowania praktyczne.
 • Terapia stopy w sporcie. Nowe spojrzenie na terapie, procedury obowiązujące w światowej fizjoterapii.
 • Treningi mięśniowe, stabilizacyjne.
 • Techniki tkanek miękkich stosowane w terapii stopy.
 • Część ortopedyczno-urazowa, uraz inwersyjny, powikłania ze strony kości, stawów, nerwów i tkanek miękkich. Badanie i terapia.
 • Przewlekła niestabilność, terapia i leczenie.
 • Zaburzenia ze strony ścięgna Achillesa, badanie i propozycje terapii. Stan wiedzy na dzień dzisiejszy.
 • Badanie i terapia innych zespołów w obrębie podudzia i stopy, między innymi – zespołu ciasnoty przedziałów powięziowych, złamań zmęczeniowych, zespołów przeciążeniowych, neuropatii, patologii naczyniowych, tendopatii i innych.
 • Zastosowanie neuromobilizacji w terapii stopy.
 • Inne programy rehabilitacyjne.
 • Prezentacja – 288 slajdów.

Moduł V-kolano, 5 dni.

 • Anatomia i patoanatomia kolana, poszczególne elementy, omówienie, funkcje, patobiomechanika.
 • Więzadła krzyżowe, model kinematyczny i artrokinematyczny. Izometria więzadeł krzyżowych, budowa, patomorfologia.
 • Anatomia topograficzna i palpacyjna, ćwiczenia.
 • Badanie przedmiotowe i podmiotowe stawu kolanowego.
 • Topografia bólowa w stawie kolanowym, kwadranty bólowe, testy dodatkowe. Ból jako czynnik diagnostyczny.
 • Interpretacja badania. Semiologia ogólna. Stan wiedzy i badań na dzień dzisiejszy.
 • Wiotkość, niestabilność kolana – klasyfikacje, badanie, interpretacja badania. Terapia.
 • Zerwanie częściowe i całkowite ACL. Morfologia przeszczepów. Etapy gojenia się przeszczepów. Procedury postępowania. Środki ostrożności.
 • Programy rehabilitacji pooperacyjnej.
 • Etapy gojenia się tkanek po urazach i operacjach, znaczenie dla rehabilitacji.
 • Specyfika stawowa, badanie i terapia.
 • Mobilizacje i techniki tkanek miękkich dla poszczególnych elementów stawu i ograniczeń ruchomości. Techniki przeciw bólowe.
 • Techniki reedukacji nerwowo mięśniowej.
 • Badanie, mobilizacje łąkotek. Omówienie patomorfologii i biomechaniki.
 • Staw rzepkowo-udowy. Badanie, techniki terapii, programyrehabilitacyjne.
 • Staw strzałkowo-piszczelowy. Testy, terapia.
 • Ból przedni, boczny, przyśrodkowy, tylny kolana. “Mapa topograficzna”. Patofizjologia, semiologia, techniki badania i terapii. Pułapki diagnostyczne.
 • Uszkodzenia urazowe łąkotek. Badanie, testy, terapia.
 • Manipulacje łąkotek i ciała wolnego.
 • Uszkodzenia degeneracyjne łąkotek.
 • Techniki rozciągania poszczególnych elementów stawu. Cele terapii.
 • Zrosty stawu kolanowego – manipulacje.
 • Entezopatie – procedury badania i leczenia. Terapia, procedury.
 • Neuropatie – badanie i terapia.
 • Techniki neuromobilizacji, programy treningowe i autoterapia dla Pacjentów.
 • Techniki plastrowania i stabilizacji stawu kolanowego. Trening sportowy kolana.
 • Prezentacja – 318 slajdów.

Moduł VI – staw biodrowy i miednica, 5 dni.
Biodro

 • Badanie RTG.
 • Ból rzutowany i lokalny.
 • Topografia dermatonów.
 • Rozwój i budowa stawu biodrowego (kość udowa w płaszczyźnie czołowej, poprzecznej, projekcje RTG, biodro szpotawe, biodro koślawe, szyjka kości udowej, budowa panewki – nachylenia. Implikacje kliniczne).
 • Indeks panewkowy. Znaczenie kliniczne.
 • Wpływ budowy kostnej na zmiany degeneracyjne. Przegląd badań.
 • Łańcuch kinematyczny; kończyna dolna, miednica, kręgosłup. Kompleksowe podejście, wzajemny wpływ struktur.
 • Anatomia, elementy kostne.
 • Obciążenia stawu.
 • Kongruencja stawu.
 • Unaczynienie stawu. Interakcje semiologiczne z obszarem dna miednicy.
 • Dyspalazja stawu biodrowego.
 • Elementy torebkowo-więzadłowe stawu. Konsekwencje kliniczne.
 • Obrąbek, budowa szczegółowa.
 • Mięśnie stawu. Biomechanika. Patobiomechanika.
 • Chód: patologie. Konsekwencje kliniczne.
 • Unerwienie stawu, unerwienie skórne.
 • Kaletki.
 • Biomechanika stawu, kinetyka, kinematyka.
 • Równowaga strukturalna i siłowa.
 • Kinematyczne konsekwencje nachylenia panewki.
 • Trójwymiarowy ruch artrokinematyczny. Konsekwencje kinematyczne.
 • Anatomia topograficzna, badanie palpacyjne stawu i jego okolic.
 • Badanie. Wywiad, badanie podstawowe, testy dodatkowe, testy funkcjonale. Interpretacja badania. Semiologia.
 • Testowanie kąta antetorsji.
 • Patologie biodra. Badanie biomechaniczne i ortopedyczne. RTG, MRI, CT, inne.Złamania awulsyjne. Pułapki diagnostyczne.
 • Ból w pachwinie. Dokładne badanie, semiologia, interpretacja. Terapia.
 • Konflikt szyjkowo panewkowy (FAI –CAM, PINCER). Badanie i terapia.
 • Uszkodzenie obrąbka. Badanie, diagnoza róznicowa, leczenie chirurgiczne, terapia. Pacjent sportowy z bólem biodra.
 • Procedury wykonywania badań obrazowych.Entezopatia i uszkodzenia m. przywodzicieli, m. smukłego, m. grzebieniowego. Badanie i terapia.
 • Testy kliniczne – złamania powolne, kaletki.
 • Artropatie degeneracyjne – omówienie, terapia, autoterapia. Techniki mobilizacyjne, autoterapia dla pacjenta. Procedury terapii.
 • Ciało wolne, badanie i terapia. Manipulacja.
 • Diagnostyka różnicowa w dolno bocznym kwadrancie pośladka. (test SLR w odniesieniu do stawu biodrowego, zespół mięśnia gruszkowatego, hamstring syndrome, zapalenia kaletek, inne. Patomechanika. Badanie, interpretacja, terapia.
 • Neuromobilizacje.
 • Objaw pośladkowy. Omówienie

Miednica

 • Spojenie łonowe, elementy kostne, torebkowo więzadłowe, unerwienie.
 • Patologie spojenia łonowego.
 • Artropatie spojenia łonowego.
 • Badanie spojenia łonowego, procedury terapii, techniki terapeutyczne, stabilizacja.
 • Staw krzyżowo-biodrowy.
 • Budowa stawu, biomechanika, zakres ruchu, patologia, fizjologia.
 • Testowanie SIJ, kontrowersje dotyczące stawu. Omówienie.
 • SIJ w odniesieniu do innych filozofii postępowania.
 • SIJ w łańcuchach kinematycznych, zależności.
 • Miednica i jej rozwój.
 • Ruchomość miednicy, modele, ranking patologii.
 • Kinematyka połączeń miednicy.
 • Funkcje połączeń miednicy. Stabilność i mobilność miednicy.
 • Anatomia topograficzna i palpacyjna, ćwiczenia.
 • Elementy powięziowe i ich znaczenie dla patologii i terapii.
 • SIJ, unerwienie, biomechanika mięśniowa.
 • Przegląd badań naukowych dotyczących zagadnień związanych z miednicą.
 • Ruchomość SIJ, biomechanika 3D. Badanie SIJ, interpretacja badania, omówienie testów diagnostycznych.
 • Kwadranty bólowe w obrębie miednicy, omówienie, ranking.
 • Niestabilność SIJ.
 • SIJ a L-S, diagnostyka różnicowa, synergia.
 • Mobilizacje i manipulacje SIJ, omówienie, zasady biomechaniczne i neurofizjologiczne.
 • Stabilizacja i treningi stabilizujące połączeń miednicy.
 • Autoterapia dla Pacjentów.
 • Prezentacja 370 slajdów

Moduł VII – kręgosłup lędźwiowy, część pierwsza, 4 dni.

 • Budowa kręgosłupa lędźwiowego, anatomia, fizjologia i patofizjologia, biomechanika. Stan badań na dzień dzisiejszy.
 • Ruchomość odcinka L-S a patologia, badania naukowe, znaczenie dla terapii.
 • Czynniki ryzyka.
 • Generatory bólu w odcinku L-S, pokaz, omówienie.
 • Pierwotne i wtórne dolegliwości związane z krążkiem międzykręgowym.
 • Omówienie terapii mechanicznych stosowanych w leczeniu kręgosłupa L-S.
 • Etiologia bólów dolnego odcinka lędźwiowego.
 • Jednostka ruchowa kręgosłupa, omówienie poszczególnych elementów ( budowa, unaczynienie, unerwienie, biomechanika, patobiomechanika) semiologia.
 • Dysk – budowa, patologie, badania obrazowe, histologia.
 • Budowa układu nerwowego w odcinku L-S, implikacje do patologii i terapii.
 • Ruchomość struktur nerwowych, omówienie neuromobilizacji. Układ współczulny, jego znaczenie w patologii. Unerwienie, patologie. Radikulopatia – omówienie szczegółowe.
 • Biomechanika dysku, 3D, uwodnienie, kontrola ruchu, inne elementy.
 • Kinematyka i artrokinematyka odcinka L-S, 2D, 3D.Patologie mechaniczne i chemiczne dysku, omówienie. Degeneracja chemiczna, sensytyzacja. Mechanika dysku w kontekście patologii. Dysk jako generator bólu.
 • Badania naukowe dotyczące odcinka L-S. Badanie podmiotowe i przedmiotowe,badanie neurologiczne.
 • Interpretacja badania, diagnoza. Semiologia.
 • Wytłumaczenie zjawisk i procesów patologicznych mających miejsce w odcinku L-S.
 • Biomechanika neurologiczna i tkankowa.
 • Pierwotne uszkodzenia związane z dyskiem – terapia, procedury postępowania.
 • Techniki tkanek miękkich, mobilizacje jedno, dwu i trójpłaszczyznowe.
 • Omówienie mobilizacji i manipulacji odcinka L-S, efektywność w terapii.
 • Stany ostre; procedury terapii, techniki.
 • Przegląd różnych rodzajów patologii, omówienie, sposoby terapii.
 • Techniki operacyjne – sposoby terapii pooperacyjnej.
 • Programy autoterapii dla pacjentów. Programy dehydratacji i rehydratacji. Neuromobilizacje.
 • Mechaniczna trakcja lędźwiowa, omówienie, wskazania i przeciwwskazania, miejsce w planowanej terapii.
 • Prezentacja 319 slajdów

Moduł VIII – kręgosłup lędźwiowy, część druga, 4 dni.

 • Przewlekle bóle krzyża, omówienie, przegląd badań.
 • Wprowadzenie, patoanatomia, biomechanika, budowa poszczególnych elementów L-S.
 • Anatomia topograficzna i palpacyjna, ćwiczenia.
 • Stawy międzywyrostkowe, inne elementy jednostki ruchowej, budowa, patobiomechanika, patofizjologia. Dysk, patologie, ból pochodzenia dyskowego.
 • Kinematyka L-S, zakres, ruchy skojarzone, jakość ruchu.
 • Bóle ostre, bóle przewlekłe kręgosłupa lędźwiowegoszczegółowe omówienie.
 • Stadia bólów krzyża, testy Wadella. Lokalizacje bólów.
 • Fazy niestabilności, diagnostyka, badanie podstawowe, testy prowokacyjne, interpretacja. Odniesienia do dysku.
 • Niestabilność, hipermobilność: plan terapii.
 • Treningi stabilizacji, kontrola strefy neutralnej. Rehydratacja i dehydratacja krążka.
 • Programy sensomotoryczne.
 • Stabilizacje pasem, plastrowanie, omówienie, wskazania.
 • Programy rehabilitacyjne i sportowe stosowane w stabilizacji L-S.
 • Przegląd badań naukowych dotyczących treningów stabilizacyjnych.
 • Reprogramowanie L-S, integracja, kondycja, sprawność.
 • Autoterapia dla Pacjentów w zakresie stabilizacji i czynności dnia codziennego.
 • Badanie, wskazówki do lokalnych mobilizacji.
 • Techniki mobilizacji, wskazania, biomechanika. Reguły.Omówienie manipulacji.
 • Kręgozmyk, etiologia, diagnostyka, programy terapeutyczne.
 • Artropatia stawów międzywyrostkowych, diagnostyka, interpretacja, terapia.
 • Techniki mobilizacyjne, dyskowe, techniki tkanek miękkich, autoterapia.
 • Bóle pochodzenia dyskowego i ZAJ, segmentarne ograniczeniruchomości.
 • Translacja tułowia, patofizjologia.
 • Techniki mobilizacyjne w stanach ostrych, procedury dla stanów ostrych. Stany zapalne.
 • Autoterapia dla Pacjentów.
 • Chromanie rdzeniowe, przodozmyk, stenoza: klasyfikacje, diagnostyka, interpretacja, terapia pacjentów.
 • Przykłady terapii pacjentów z różnymi dolegliwościami kręgosłupa L-S.
 • Omówienie badań naukowych i innych sposobów postępowaniaz pacjentami.
 • Prezentacja 258 saljdów.

Moduł IX – kręgosłup piersiowy, klatka piersiowa, 5 dni.

 • Kręgosłup piersiowy, żebra, zespół górnego otworu klatki piersiowej. Kręgosłup piersiowy; wprowadzenie, funkcja odcinka piersiowego kręgosłupa, klasyfikacja anatomiczna, morfologiczna i kinematyczna.
 • Anatomia odcinka piersiowego, biomechanika, dyski odcinka piersiowego kręgosłupa, uszkodzenia (badanie, interpretacja).
 • Elementy torebkowo-więzadłowe, kinematyka odcinka piersiowego, neurologia ogólna i szczegółowa.
 • Układ współczulny, elementy somatyczne i trzewne; omówienie. Eferentacja współczulna, implikacje do terapii.
 • Anatomia topograficzna odcinka piersiowego i żeber, ćwiczenia.
 • Badanie podstawowe, interpretacja diagnozy, semiologia, testy dodatkowe.
 • Plan terapii, techniki tkanek miękkich, techniki mobilizacyjne, techniki separacji, mobilizacje globalne.
 • Program ćwiczeń domowych.
 • Testy prowokacyjne w odcinku piersiowym, lokalizacje bólu.
 • Testy prowokacyjne segmentarne. Omówienie i ćwiczenia.
 • Mobilność segmentarna. Ruchy skojarzone. Omówienie.
 • Terapia segmentarna bólu, stany ostre. Techniki mobilizacyjne i inne. Autoterapia.
 • Żebra, anatomia, biomechanika, patologie. Kinematyka 3D.
 • Badanie żeber, testy prowokacyjne i pozycyjne. Mechanika oddychania.
 • Techniki mobilizacyjne, autoterapia.
 • Górny otwór klatki piersiowej.
 • Wprowadzenie, stan badań na dzień dzisiejszy, semiologia, patobiomechanika. Uwarunkowania strukturalne. Pierwsze żebro, omówienie szczegółowe. Etiologia.
 • Badanie, omówienie badania, objawy szczegółowe. Testy prowokacyjne i funkcjonalne.
 • Górny otwór klatki piersiowej w odniesieniu do innych elementów.
 • Diagnoza, badania naukowe.

Moduł X – kręgosłup szyjny, 5 dni.

 • Kręgosłup szyjny, C2-C7, C0-C2. Wprowadzenie. Klasyfikacje odcinka szyjnego. Anatomia, biomechanika, neurologia, kinematyka.
 • Podział odcinka szyjnego (anatomiczna, biomechaniczna, neurologiczna) segmentyz dyskiem. Segmenty bez dysku. Implikacje do badania i terapii.
 • Segmenty z dyskiem, anatomia, kinematyka, fizjologia, budowa w odniesieniu do więzadeł, elementów nerwowych i mięśniowych.
 • Neurologia i budowa neurologiczna odcinka szyjnego. Stenoza otworu międzykręgowego. Układ wpółczulny, neurologia ogólna. Unaczynienie; konsekwencje dla patologii. Dynatomy, dermatomy. Urazy odcinka szyjnego. procedury leczenia i terapii.
 • Biomechanika, kinematyka i kinetyka odcinka szyjnego.
 • Anatomia topograficzna.
 • Badanie odcinka szyjnego. Semiologia. Ból odcinka szyjnego w odniesieniu do różnych patologii.
 • Terapia pacjentów : Ostry kręcz szyi związany z ostrym dyskiem, radikulopatie, zespoły szyjno-rdzeniowe, ostre, podostre, nawracające bóle i radikulopatie pochodzenia dyskowego, terapia górnego odcinka szyjnego. Ból przewlekły. ZAJ. Artropatia UVJ. Procedury leczenia, mobilizacje, techniki więzadłowe, manipulacje, omówienie, techniki tkanek miękkich, trening, autoterapia. Odniesienie do innych sposobów terapii.
 • Terapia bólów przewlekłych, mobilizacje i inne techniki, autoterapia.
 • Górny odcinek szyjny. Anatomia, biomechanika, kinematyka, kinetyka, neurologia, układ współczulny, elementy naczyniowe. Wprowadzenie, stan badań na dzień dzisiejszy, semiologia, patobiomechanika. Uwarunkowania strukturalne.
 • Badanie podmiotowe i przedmiotowe. Badanie, omówienie badania, objawy szczegółowe. Testy prowokacyjne i funkcjonalne. Syndromy kliniczne. Bóle przeniesione.
 • Procedury terapeutyczne, mobilizacje, techniki tkanek miękkich, treningi stabilizujące. Sensomotoryka. Programy specjalne.
 • Prezentacja 350 slajdów

Egzamin Kliniczny

Dzień pierwszy: test

Dzień drugi: część praktyczna

Kontakt

Koordynator szkoleń

Katarzyna Dadas, Jagoda Dziekańska

tel. 533 606 606

email: fizjoszkolenia@gmail.com

Centrum Szkoleniowe

CENTRUM SPORTÓW UMYSŁOWYCH

ul. Polinezyjska 10

Warszawa-Ursynów

Google Maps

Dane do wpłat

Alior Bank 61 2490 0005 0000 4510 8982 4253

Fizjoklinika s.c.

ul. Nowogrodzka 62c

02-002 Warszawa

Wyślij potwierdzenie wpłaty

Fizjoklinika

Ul. Nowogrodzka 62c

02-002 Warszawa

tel. 533 606 606

fizjoklinika.com